6D.KOA-022

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА 

Оғози фаъолият

6D.KOA-022

6D020500 – Филология

6D021000 – Филологияи хориҷӣ

6D050400 – Рӯзноманигорӣ 

57

27.10.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

 

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2019

МУСЛИМОВ ҲАЙДАР АБУБАКРОВИЧ - ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВӢ ВА МАЪНОИИ ОСОРИ МАНУЧЕҲРИИ ДОМҒОНӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.01.2019

ПИРХОНОВА ҚУРБОНОЙ - МАРСИЯ ВА АНВОИ ОН ДАР АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОҶИК (АСРҲОИ X-XV)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.11.2018

ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМЪАЕВНА - МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» (2010-2016)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.10.2018

СОБИРОВ ҲАМЗА ЮСУФОВИЧ - МАҚОМИ АБДУЛВОСЕИ ҶАБАЛӢ ДАР АДАБИЁТИ АСРИ XII ФОРСУ ТОҶИК


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.10.2018

БОБОҶОНОВА МУТРИБА СУЛТОНОВНА - РИОЯИ МЕЪЁРҲОИ ЭТИКАИ КАСБӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ВИЛОЯТӢ (ДАР МИСОЛИ НАШРИЯҲОИ ВИЛОЯТИ СУҒД)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.10.2018

ГАДОЗОДА МАҲМАДШАРИФИ ДАВЛАТШО - МАВЗӮЪ ВА ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ НОМАҲОИ РАШИДАДДИНИ ВАТВОТ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.10.2018

СИРОҶИДДИНИ ЭМОМАЛӢ - ТАҶАССУМИ БАДЕИИ ТАЪРИХ ДАР НАСРИ СОТИМ УЛУҒЗОДА (Солҳои 60-80-уми асри ХХ)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.09.2018

МУРОДОВ БАҲРИДДИН РАҲМОНОВИЧ - ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ - МАЪНОӢ ВА НАҲВИИ ҶОНИШИНҲОИ МАНФӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.04.2018

МУҲАММАД ҶАЪФАР ТАЙЁР - АФҒОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН


  

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.04.2018

АСАДОВА МОХЧЕХРА РУСТАМОВНА - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.03.2018

ГУЛОМОВА САДБАРГ НОЗИМОВНА - ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КОРАНИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ (на примере творчества И. А. Бунина)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.02.2018

ШОКИРИЁН МУХАММАДЮНУС - МАЛЫЕ ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В ПОЭЗИИ РУДАКИ И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2018

ХУСРАВИ НАЗАРӢ - ВИЖАГИҲОИ ШАКЛГИРИИ ДАСТУРИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРӢ ДАР АФҒОНИСТОН


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2018

ҲОМИДОВ ДИЛМУРОД РАҶАБОВИЧ - ТАҲҚИҚИ ЗАБОНШИНОСИИ ГИДРОНИМҲОИ МАВЗЕЪҲОИ ТАЪРИХИИ ТОҶИКНИШИН


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.02.2018

САЛОМОВ МАҲМАДДОВУД ҚАЮМОВИЧ - ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ ҒАЗАЛИЁТИ ШОИРОНИ АСРҲОИ XII-XIV (Таҳлили сохтори фонетикӣ, семантикӣ ва фразеологию луғавӣ)

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Please publish modules in offcanvas position.

Много шаблонов Joomla на JooMix.org