Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА 

Оғози фаъолият

6D.KOA-022

6D020500 – Филология

6D021000 – Филологияи хориҷӣ

6D050400 – Рӯзноманигорӣ 

57

27.10.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

 

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.09.2018

МУРОДОВ БАҲРИДДИН РАҲМОНОВИЧ - ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ - МАЪНОӢ ВА НАҲВИИ ҶОНИШИНҲОИ МАНФӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.04.2018

МУҲАММАД ҶАЪФАР ТАЙЁР - АФҒОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН


  

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.04.2018

АСАДОВА МОХЧЕХРА РУСТАМОВНА - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.03.2018

ГУЛОМОВА САДБАРГ НОЗИМОВНА - ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КОРАНИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ (на примере творчества И. А. Бунина)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.02.2018

ШОКИРИЁН МУХАММАДЮНУС - МАЛЫЕ ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В ПОЭЗИИ РУДАКИ И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2018

ХУСРАВИ НАЗАРӢ - ВИЖАГИҲОИ ШАКЛГИРИИ ДАСТУРИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРӢ ДАР АФҒОНИСТОН

 

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2018

ҲОМИДОВ ДИЛМУРОД РАҶАБОВИЧ - ТАҲҚИҚИ ЗАБОНШИНОСИИ ГИДРОНИМҲОИ МАВЗЕЪҲОИ ТАЪРИХИИ ТОҶИКНИШИН


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.02.2018

САЛОМОВ МАҲМАДДОВУД ҚАЮМОВИЧ - ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ ҒАЗАЛИЁТИ ШОИРОНИ АСРҲОИ XII-XIV (Таҳлили сохтори фонетикӣ, семантикӣ ва фразеологию луғавӣ)