6D.KOA-022

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА 

Оғози фаъолият

6D.KOA-022

6D020500 – Филология

6D021000 – Филологияи хориҷӣ

6D050400 – Рӯзноманигорӣ 

57

27.10.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

 

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ҚАДАМОВА НИҲОНӢ ҲАЙДАРШОЗОДА - ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МАТБУОТИ ДАВРИИ КӮДАКОНУ НАВРАСОН ДАР ТОҶИКИСТОН


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

МИРЗОЕВА ФАРЗОНА МИРЗОЕВНА - ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ САРЧАШМАҲОИ ИТТИЛООТИИ АНГЛИСӢ ДАР ТОҶИКИСТОН


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ДАВЛАТОВ ИЛҲОМИДДИН САҲОБИДДИНОВИЧ - ТАЪСИРИ НАЗАРИЁТИ АДАБИЁТШИНОСИИ АРАБ ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ АДАБИИ АСРҲОИ IX-XI ФОРС-ТОҶИК


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.06.2019

УМАРОВ ИҒБОЛШО МУЗАФФАРОВИЧ - ТАҲЛИЛИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ЛЕКСИКАИ ЛАҲҶАИ ВАХИЁИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.06.2019

БАҲРОМЗОДА МАНИЖАИ ЗАФАРШОДУХТ - НАҚШИ МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОҶИК ДАР ИНЪИКОСИ ТАШАББУСҲОИ ГЛОБАЛИИ ТОҶИКИСТОН МАРБУТ БА ОБ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.06.2019

ШАФОАТОВ АЗАЛ НУСРАТОВИЧ - ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ВАРЗИШ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.05.2019

ИСМОИЛЗОДА ЗИНАТУЛЛОҲ - ОҲАНГИ ИҶТИМОӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ МУОСИР (дар мисоли публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.04.2019

МАНОНОВА МУСЛИМА НУСРАТОВНА - МАХСУСИЯТИ ТАҲИЯИ БАРНОМАҲОИ ХАБАРИИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (дар мисоли барномаҳои иттилоотии “Ахбор”-и телевизиони “Тоҷикистон” ва “Навид”-и Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.04.2019

САФАРЗОДА ЭҲСОН - МАСЪАЛАҲОИ ҲУВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ САДРИДДИН АЙНӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.04.2019

МУРОДОВА РУХШОНА МУРОДОВНА - МУНОСИБАТИ СОТСИОЛОГӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ МУОСИРИ ТОҶИК


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 29.03.2019

ЮНУСӢ АҲТАМШОҲ - ПОЭТИКАИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ҲИНДӢ ВА ТОҶИКӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2019

САИДЗОДА ОБИДҶОН САИД - МАХСУСИЯТИ ТАБЛИҒИ АДАБИЁТ ВА САНЪАТ ДАР ОСОРИ САВТИИ РАДИОИ “ТОҶИКИСТОН”


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.03.2019

МУРОДОВ АЛИШЕР АСЛОНХОНОВИЧ - БОЛТА ОРТИҚОВ ВА ТАҲАВВУЛИ НАСРИ БАЧАГОНАИ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XX


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.03.2019

НАЗАРОВ МЕХРУБОН НИЁЗМАДОВИЧ - ВИЖАГИҲОИ МАЪНОӢ, УСЛУБӢ ВА СОХТОРИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ ГУЛУ ГИЁҲ ДАР ЗАБОНИ ҒАЗАЛИЁТИ ШОИРОНИ АСРҲОИ XIII-XIV ФОРСУ ТОҶИК


 

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.02.2019

НУРҚАЕВ ҚАРОР МУҲАММАДИЕВИЧ - САТТОР ТУРСУН ВА ТАҲАВВУЛИ НАСРИ ПСИХОЛОГИИ ТОҶИК


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.02.2019

ҲАФИЗОВ ТЕМУРАЛӢ САФАРАЛИЕВИЧ - ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВӢ ВА БАДЕИИ АШЪОРИ САФАРМУҲАММАД АЙЮБӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.02.2019

АЛСЕНАН АБДУЛҲАКИМ ФАҲАД - МУТАММИМИ ҶУМЛАИ ФОРСӢ ВА МУШКИЛОТИ ТАРҶУМАИ ОН БА ЗАБОНИ АРАБӢ (БАР АСОСИ РОМАНИ БУЗУРГИ АЛАВӢ «ЧАШМҲОЯШ»)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2019

ҶОБИРОВ АБДУҚОДИР БИЛОЛОВИЧ - ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ КИТОБИ "БАХШЕ АЗ ТАФСИРИ КУҲАН"


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2019

МУСЛИМОВ ҲАЙДАР АБУБАКРОВИЧ - ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВӢ ВА МАЪНОИИ ОСОРИ МАНУЧЕҲРИИ ДОМҒОНӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.01.2019

ПИРХОНОВА ҚУРБОНОЙ - МАРСИЯ ВА АНВОИ ОН ДАР АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОҶИК (АСРҲОИ X-XV)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.11.2018

ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМЪАЕВНА - МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» (2010-2016)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.10.2018

СОБИРОВ ҲАМЗА ЮСУФОВИЧ - МАҚОМИ АБДУЛВОСЕИ ҶАБАЛӢ ДАР АДАБИЁТИ АСРИ XII ФОРСУ ТОҶИК


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.10.2018

БОБОҶОНОВА МУТРИБА СУЛТОНОВНА - РИОЯИ МЕЪЁРҲОИ ЭТИКАИ КАСБӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ВИЛОЯТӢ (ДАР МИСОЛИ НАШРИЯҲОИ ВИЛОЯТИ СУҒД)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.10.2018

ГАДОЗОДА МАҲМАДШАРИФИ ДАВЛАТШО - МАВЗӮЪ ВА ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ НОМАҲОИ РАШИДАДДИНИ ВАТВОТ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.10.2018

СИРОҶИДДИНИ ЭМОМАЛӢ - ТАҶАССУМИ БАДЕИИ ТАЪРИХ ДАР НАСРИ СОТИМ УЛУҒЗОДА (Солҳои 60-80-уми асри ХХ)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.09.2018

МУРОДОВ БАҲРИДДИН РАҲМОНОВИЧ - ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ - МАЪНОӢ ВА НАҲВИИ ҶОНИШИНҲОИ МАНФӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.04.2018

МУҲАММАД ҶАЪФАР ТАЙЁР - АФҒОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН


  

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.04.2018

АСАДОВА МОХЧЕХРА РУСТАМОВНА - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.03.2018

ГУЛОМОВА САДБАРГ НОЗИМОВНА - ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КОРАНИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ (на примере творчества И. А. Бунина)


 

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2018

ХУСРАВИ НАЗАРӢ - ВИЖАГИҲОИ ШАКЛГИРИИ ДАСТУРИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРӢ ДАР АФҒОНИСТОН

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Менюи асосӣ

Много шаблонов Joomla на JooMix.org